Organisatie structuur

Vrijwilligers

Een vereniging zoals AV Startbaan draait op vrijwilligers. Onder het motto 'vele handen maken leuk werk' zijn ruim 150 leden actief als vrijwilliger, bijvoorbeeld als barmedewerker, jurylid of EHBO-er. Zij zetten zich een paar keer per jaar in voor hun club en helpen daardoor mee om AV Startbaan draaiende te houden en de trainingen, wedstrijden en evenementen mede mogelijk te maken.
Daarnaast zijn er ook ongeveer 35 trainers actief die iedere week op de baan te vinden zijn voor datgene waar het om draait: het sporten.
Tenslotte zijn er de ruim 40 bestuursleden en commissieleden zonder wie er geen activiteiten, opgeleide trainers, wedstrijden, sportmateriaal en gezellig clubhuis zouden zijn.

Op deze pagina wordt de organisatiestructuur van AV Startbaan beschreven en vind je een overzicht van de verschillende commissies en wat ze doen. Wil je weten wie wie is of wil je contact opnemen met het bestuur of een commissie? Klik dan hier. Wil je je inzetten voor je club? Neem dan contact op met de Communicatiecommissie. Zij vertellen je graag meer over de mogelijkheden en brengen je in contact met de juiste persoon!

Bestuur, aandachtsgebieden en commissies

Het bestuur van AV Startbaan is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging en zet het meerjarenbeleid uit. Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen: voorzitter, secretaris en penningmeester, aangevuld met één of meer algemene leden. Het bestuur wordt in zijn taken bijgestaan door een aantal commissies. Ieder bestuurslid heeft een aandachtsgebied onder zich waarbinnen regelmatig overleg plaats vindt. De vier aandachtsgebieden zijn het Atletiekbedrijf, het Facilitair bedrijf, het Ledenbedrijf en de PR & Communicatie. Onder ieder aandachtsgebied vallen één of meerdere commissies en/of vrijwilligers. Een commissie bestaat in de regel uit een voorzitter en diverse leden. De commissies maken ieder jaar een begroting voor hun werkzaamheden voor het komende jaar en zij geven de jaarplannen op, waarbij aangesloten wordt bij het meerjarenbeleid van het bestuur.

AV Startbaan kent de volgende commissies, ingedeeld naar aandachtsgebied.
AtletiekbedrijfTrainingscommissie (TC) 

De Trainingscommissie zet zich in voor de trainingsorganisatie. Dat betekent zorg dragen voor juiste en tijdige organisatie van trainingen en trainers en het maken van (lange termijn)beleid voor de trainingen. Kijk hieronder voor de verdeling van de portefeuilles. Heb je een vraag, tip of idee? Mail dan naar tc@avstartbaan.nl. Wij zijn altijd nieuwsgierig.

  • Luco van Bergen – Algemene zaken; Trainingsorganisatie (a.i.); Trainers: instroom, doorstroom en uitstroom (a.i.)
  • Ellen van ’t Schip – Sporttechnisch beleid; Trainers: ontwikkeling en werkplekoptimalisatie

Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC)Onder de Wedstrijd organisatie commissie vallen alle zaken die met wedstrijden te maken hebben. Het bevat het wedstrijdsecretariaat voor thuiswedstrijden,  de wedstrijdvoorbereiding (oa maken chronoloog) en de uiteindelijke wedstrijdverwerking. Het stelt onze eigen wedstrijdprogramma vast en vraagt wedstrijden aan bij de Atletiekunie. Onder de WOC vallen ook de juryzaken, zoals de juryleden en de opleiding,

JurycoördinatieOnder jurycoördinatie vallen alle taken die voor en op de wedstrijddag te maken hebben met jurytaken.

Elektronische Tijdwaarneming (ET)Onder ET vallen alle taken die voor en tijdens de wedstrijden te maken hebben met het elektronisch waarnemen en registreren van tijden.

EvenementenVoor evenementen zoals het NK Estafette en de Midzomernachtcross wordt ieder jaar een apart organisatieteam aangesteld. Dit team bestaat doorgaans uit een aantal commissieleden, aangevuld met andere medewerkers. Ook de evenementenorganisatie opereert onder verantwoordelijkheid van een bestuurslid.
Facilitair bedrijfFacilitaire Accommodatiecommissie (FACom)De Facilitaire Accomodatiecommissie verzorgt het technisch onderhoud van de accommodatie en faciliteert op technisch gebied bij wedstrijden en evenementen.

Clubhuiscommissie (CluCo)De Clubhuis Commissie verzorgt de exploitatie van het clubhuis, dus de verkoop aan de bar, tijdens de trainingstijden, vergaderingen, wedstrijden en feestjes. Daarnaast draagt zij zorg voor het vastleggen van reserveringen van de atletiekbaan, de vergaderruimte en het clubhuis zelf.

Sportmateriaal- en accommodatiecommissie (SMAC)Taken: Het op orde houden van het sportmateriaal en de accommodatie en het voorbereiden en bijhouden van de accommodatie direct voor en tijdens een atletiekwedstrijd.

Welzijnscommissie (WelCom)Onder de Welzijnscommissie vallen de medische zaken van de vereniging. Hieronder worden verstaan de EHBO (zowel tijdens training als wedstrijden), blessurebehandeling en -preventie, vertrouwenspersonen en veiligheid op de accommodatie.
LedenbedrijfJeugdcommissie (JC)De voornaamste taken van de jeugdcommissie zijn het organiseren en uitvoeren van diverse activiteiten voor de jeugd, zoals de trainingsweekenden, in samenwerking met de jeugdtrainers en de Technische Commissie.

Juniors United (JU)Juniors United organiseert diverse activiteiten voor de junioren en (neo)senioren, zoals feestavonden en sportdagen.

VrijwilligersbeleidOpstellen van beleidsplan inzake vrijwilligers. Hieronder valt ook het actief werven van nieuwe vrijwilligers.

LedenwervingsbeleidOpstellen van een beleidsplan inzake ledenwerving en en het behoud van leden.
PR en communicatieAdvertentie- en sponsorcommissie (ASC)De Advertentie- en sponsorcommissie is belast met de werving van advertenties voor de website en het werven van sponsoren voor de vereniging in het algemeen en evenementen of andere projecten in het bijzonder.

Communicatiecommissie (ComCom)De Communicatiecommissie is verantwoordelijk voor de communicatie binnen en buiten de vereniging. Hiermee wordt bedoeld de communicatie van de vereniging naar de leden en van de vereniging naar de media. Daarnaast verzorgt de Communicatiecommissie de PR van de vereniging en ondersteunt zij de communicatie van commissies en bestuur naar de leden.Algemene Ledenvergadering
Twee keer per jaar wordt de Algemene Ledenvergadering bijeengeroepen.
In april wordt het afgelopen kalenderjaar afgesloten. De financiële jaarafrekening wordt gepresenteerd aan de leden, evenals het jaarverslag waarin het bestuur reflecteert op de realisatie van de beleidsdoelstellingen van dat jaar en waar de commissies input voor hebben geleverd.
In oktober wordt vooruitgeblikt op het komende kalenderjaar. De begroting wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de leden, en het bestuur presenteert hun plannen voor het komende jaar.